logo.png
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes120
mod_vvisit_counterVčera320
mod_vvisit_counterTento týždeň440
mod_vvisit_counterTento mesiac769
mod_vvisit_counterVšetky1950560
Napísal užívateľ Administrator   
Pondelok, 09 Jún 2014 18:55
ZŠ s MŠ Krajné
916 16 Krajné 173


Č. zákazky : 01/2014
V ........Krajnom........, dňa :   09.06.2014

VÝZVA

na predloženie ponuky na dodanie tovaru resp. poskytnutia služieb , resp. uskutočnenia stavebných prác
podľa § 9 ods.9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


I. Názov, adresa a kontaktné miesto verejného obstarávateľa :
Názov organizácie : ZŠ s MŠ Krajné
Sídlo organizácie : 916 16 Krajné 173
IČO: 36128449
DIČ: 2021639763
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu : 6942078001/5600
Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie :
Meno a priezvisko: Mgr. Milan Medveď
Č. tel.: 032/7786107
mobil: 0915792159
e- mail: Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript
Typ verejného obstarávateľa: Verejný obstarávateľ podľa § 6, ods.1 b) zákona o VO
II. Opis
Názov predmetu zákazky :  Skrinková zostava žiackej šatne
Druh zákazky: * tovar/služby/práce ( zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona )
Rozdelenie predmetu zákazky na časti : požaduje sa predloženie ponuky na celý predmet zákazky.
Miesto dodania tovaru/poskytnutia služby /uskutočnenia prác: žiacka šatňa ZŠ s MŠ Krajné
Termín dodania tovaru/poskytnutia služby /uskutočnenia prác: 28.08.2014
Stručný opis zákazky: zameranie, návrh, vizualizácia, vyhotovenie, montáž zostavy
III. Predpokladaná hodnota zákazky
Maximálne do výšky finančného limitu stanoveného pre jednoduchú zákazku na bežný tovar, služby – tzn. nižšia ako 20 000 € bez DPH, uskutočnenia stavebných prác – nižšia ako 30 000 € bez DPH počas lehoty plnenia predmetu zmluvy.
IV. Podmienky financovania: vlastný rozpočet
V. Podmienky účasti : doklad o oprávnení podnikať / neoverená kópia/

VI. Administratívne informácie
Lehota na predkladanie ponúk
Ponuky sa prijímajú do .........23.06.2014..................do ..15.00..hod. Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predloženie ponuky nebude prijatá a bude vrátená na adresu uchádzača naspäť neotvorená.
Miesto predkladania ponúk
Názov organizácie : ZŠ s MŠ Krajné
Sídlo organizácie: 916 16 Krajné 173
Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie :
Meno a priezvisko: Mgr. Milan Medveď
Č. tel.: 032/7786107, 0915792159
e- mail: Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript
Jazyk ponuky
Celá ponuka , doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku. Uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky predkladá ponuku v pôvodnom jazyku a súčasne predloží úradný preklad do slovenského jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku.
VII. Kritéria vyhodnotenia ponúk
Kritériami budú: referencie a osobné dobré skúsenosti, dostupnosť a miesto podnikateľskej činnosti, technická pripravenosť, podpora zamestnanosti v obci, servisná dostupnosť, ponúknutá cena, prípadne iné kritéria
VIII. Obsah ponuky :
Ponuková cena
Vizualizácia
Doklady v zmysle bodu V. výzvy
IX. Lehota viazanosti / dátum, do ktorého je potrené vyhotoviť objednávku / 27.06.2014
IX. Ostatné /
Miesto a dátum odoslania výzvy : v Krajnom, dňa : : .....09.06.2014......Mgr. Milan Medveď
riaditeľ školy

 

 


Škola je zapojená od roku 2001 do projektu Infovek
Stránky obce
Internetové stránky obce Krajné
Copyright © 2021 Portál Základnej školy s materskou školou Krajné. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je slobodný software šírený pod GNU/GPL licenciou.
Vytvorené pomocou Next Level Design a redakčného systému Joomla!

Tieto stránky používajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača. Ak sa chcete dozvedieť viac o súboroch cookies, ktoré používame a ako ich odstrániť, prečítajte si naše zásady ochrany osobných údajov.

Akceptujem cookies z tohto webu.